استاد شهید مرتضی مطهری استاد شهید مرتضی مطهری استاذ شهید مرتضی مطهری استاد مطهری استاد شهید مرتضی مطهری
 • مقالات
 • زندگینامه
 • سیری در نهج البلاغه
 • جاذبه و داقعه علی
 • اشعار
 • آثار استاد
 • صوت
 • تصویر
لوگوی پایگاه گوهر مطهر
گوهر مطهر
سایت های ارزشی
http://rasekhoon.net/ http://www.imam-khomeini.ir/ http://khamenei.ir/ http://motahari.ir/ http://dl.tobayen.ir/uploads/img/logo05.jpg http://tobayen.ir/
شما هم جزء حامیان باشید...
 
قانون «جذب و دفع» یک قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش حکومت می کند.
دو نفر تا در بینشان مشابهتی نباشد همدیگر را جذب نمی کنند و متمایل به دوستی با یکدیگر نخواهند شد.
هیچ گاه بدون جهت با یکدیگر رفیق و دوست نمی شوند، کما این که هیچ وقت بدون جهت با یکدیگر دشمن نمی شوند.
 به عقیده ی بعضی ریشه ی اصلی این جذب و دفع ها نیاز و رفع نیاز است.
آن که قدرت پر کردن خلأها را دارد دیگران را به خود جذب می کند و آن که نه تنها خلئی را پر نمی کند بلکه بر خلأها می افزاید، انسان ها را از خود طرد می کند و
بی تفاوت ها هم همچو سنگی در کناری.
 1. افراد از لحاظ جاذبه و دافعه:

الف) افرادی که نه جاذبه دارند و نه دافعه؛ یک موجود ساقط و بی اثر است. همچون گوسفندی

ب) مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند؛ تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف و صاحبان ایده های مختلف را جلب کند که متظاهر و دروغگو باشد و با هر کسی مطابق میلش بگوید و بنمایاند.

گاندی: «محبت باید با حقیقت توأم باش.» مسلکی بودن خواه ناخواه دشمن ساز است و در حقیقت دافعه ای است که عده ای را به مبارزه بر می انگیزد و عده ای را طرد می کند.

رسول اکرم (صل الله):

 و ما ارسلناک الّا رحمة للعالمین.

  نفرستادیم تو را مگر که مهر و رحمتی باشی برای جهانیان.

ما محبتی که قرآن دستور می دهد آن نیست که با هر کسی مطابق میل و خوشایند او عمل کنیم. این نفاق و دورویی است. محبت و خیر رساندن است و احیاناً خیر رساندن ها به شکلی است که علاقه و محبت طرف را جلب نمی کند.

محبت، تنها داروی علاج بشریت نیست. اسلام، هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و    نقمت.

در اثر گناه یک فرد و اشاعه ی آن، اجتماع یک قدم به گناه نردیک شد و این از بزرگ ترین خطرات است برای آن. پس باید گناهکار را به مقتضای اهمیت گناهش کیفر  داد تا باز اجتماع به راه برگردد و عظمت گناه از دیده ها بیرون نرود.

بنابراین خود کیفر و نقمت، مهری است که نسبت به اجتماع مبذول می گردد.

ج) مردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند. فاقد خصایل مثبت انسانی می باشند.

حضرت علی (علیه السلام):

ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از آن   ناتوان تر آن که دوستان را از دست بدهد و تنها بماند.

د) مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه.

افراد با شخصیت آن هایی هستند که جاذبه و دافعه شان هر دو قوی باشد.

این جذب و دفع های سه بعدی از مختصات اولیاست، همچنان که دعوت های سه بعدی مخصوص سلسله ی پیامبران است.

صرف جاذبه و دافعه داشتن و حتی قوی بودن جاذبه و دافعه برای این که شخصیت شخص قابل ستایش باشد کافی نیست، بلکه دلیل اصل شخصیت است، و شخصیت هیچ دلیل خوبی او نیست.... تمام رهبران و لیدرهای جهان افرادی بوده اند که هم جاذبه داشته اند و هم دافعه.

 1. علی از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه، و جاذبه و دافعه ی او سخت نیرومند است.
 2. دعوت هایی که در میان بشر پدید آمده، همه یکسان نبوده و شعاع تأثیر آن ها یکنواخت نیست. بعضی از دعوت ها و سیستم های فکری یک بعدی است و در یک سو پیش رفته است؛ در زمنا پیدایش اش قشر وسیعی را فراگرفته... بعد از زمان خویش دیگر بساط هستی اش برچیده شده و به دست فراموشی سپرده شده است.

و بعضی دو بعدی است. بر آن تنها در بعد مکانی نبوده است، بعد زمان را نیز فراگرفته است.

سه بعدی بودن علاوه بر بعد مکانی و زمانی، تا اعماق روح بشر ریشه دوانده و سرّ ضمیر افراد را در اختیار قرار داده و بر عمق قلب ها حکومت کرده و زمام احساس ها را در دست گرفته اند. این گونه دعوت های سه بعدی مخصوص سلسله ی پیامبران است.

 1. بعضی از مردم فقط در زمان خودشان رهبرند و بعضی اندکی بعد از زمان خویش نیز رهبرند و به تدریج رهبری شان رو به فراموشی می رود، اما علی و معدودی از بشر همیشه هادی و رهبرند.

10. از بزرگ ترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصلی آن محبت است.

11. حضرت علی (علیه السلام):

اگر با این شمشیرم بین مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه ی دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امّی جاری گشته که گفت: یا علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد.

علی مقیاس و میزانی است برای سنجش فطرت ها و سرشت ها.

12.  اثر عشق از لحاظ روحی در جهت عمران و آبادی روح است و از لحاظ بدنی در جهت گداختن و خرابی.

13. عشق و محبت قطع نظر از این که از چه نوعی باشد (حیوانی جنسی باشد یا حیوانی نسلی و یا انسانی) و قطع نظر از این که محبوب دارای چه صفات و مزایایی باشد (دلیر و دلاور باشد، هنرمند باشد یا عالم و یا دارای اخلاق و آداب و صفات مخصوص باشد) انسان را از خودی و خودپرستی بیرون می برد.

14. مبارزه با خودپرستی مبارزه با «محدودیت خود» است.

15. علاقه به شخص یا شئ وقتی که به اوج شدت برسد به طوری که وجود انسان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد «عشق» نامیده می شود.

16. احساسات انسان انواع و مراتب دارد. برخی از مقوله ی شهوت و مخصوصاً شهوت جنسی است.

17. انسان، نوعی دیگر احساسات دارد که از لحاظ حقیقت و ماهیت با شهوت مغایر است. بهتر است نام آن را «عاطفه» و یا به تعبیر قرآن «مودّت» و «رحمت» بگذاریم.

18. در قرآن کریم رابطه ی میان زوجین را با کلمه ی «مودّت» و «رحمت» تعبیر می کند. (روم/21) اشاره به جنبه ی انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی است. اشاره به این است که عامل شهوت تنها رابط طبیعی زندگی زناشویی نیست.

برتراند راسل:

 کاری که منظور از آن فقط درآمد باشد نتایج مفیدی به بار نخواهد آورد.

19.  حتی عشق های شهوانی ممکن است سودمند واقع گردد و آن هنگامی است که با تقوا و عفاف توأم گردد.

من عشق و کتم و عفّ و مات مات شهیداً.

آن که عاشق گردد و کتمان کند و عفاف بورزد و در همان حال بمیرد، شهید مرده است.

20.  این نکته را نباید فراموش کرد که این نوع عشق با همه ی فوایدی که در شرایط خاص احیاناً به وجود می آورد قابل توصیه نیست، وادیی است بس خطرناک. از این نظر مانند مصیبت است که اگر بر کسی وارد شود و او با نیروی صبر و رضا با آن مقابله کند، مکمّل و پاک کننده ی نفس است، خام را پخته و مکدّر با مصفّا می نماید، اما مصیبت قابل توصیه نیست.

21. مصائب و بلایا نشانه ای از لطف خدا معرفی شده است.

22. تفاوتی میان عشق و مصیبت هست و آن این که عشق بیش تر از هر عامل دیگری «ضد عقل» است.

23. به قول راسل چیزی است که تمایل به آنارشی دارد.

24. آثار مفید داشتن یک مطلب است و قابل تجویز و توصیه بودن مطلب دیگر است. ایراد و اعتراض برخی مشرّعین بر برخی از حکمای اسلامی که این بحث را در الهیات مطرح کرده اند و آثار و فواید آن را بیان کرده اند ناوارد است، زیرا این طبقه خیال کرده اند که عقیده ی آن دسته از حکما این است که این مطلب قابل تجویز و توصیه هم هست و حال آن که نظر آن ها تنها به آثار مفیدی است که در شرایط تقوا و عفاف به بار می آورد بدون این که آن را قابل تجویز و توصیه بدانند، درست مانند مصائب و بلایا.

25. عشق در آیات بسیاری از قرآن با واژه ی «محبت» و احیاناً «وُدّ» یا «مودّت» از آن یاد شده است. این آیات در چند قسمت قرار گرفته اند:

الف) آیاتی که در وصف مؤمنان است و از دوستی و محبت عمیق آنان نسبت به حضرت حق یا نسبت به مؤمنان سخن گفته است: (بقره/165 و حشر/9)

ب) آیاتی که از دوستی حضرت حق نسبت به مؤمنان سخن می گوید: (بقره/222 و آل عمران/148)

ج) آیاتی که متضمن دوستی های دو طرفی و محبت های متبادل است: (آل عمران/31 و مائده/54)

همین علاقه و محبت است که ابراهیم برای ذریّه اش خواست(ابراهیم/37) و پیغمبر خاتم نیز به دستور خداوند برای خویشانش طلب کرد.(شوری/23)

26. اساساً علاقه و محبت است که اطاعت آور است.

27. اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت و عشقی است که انسان به حضرت حق دارد.

28. بهترین اجتماع ها آن است که با نیروی محبت اداره شود.

29. علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی است برای ثبات و ادامه ی حیات حکومت، و تا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند و مردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت کند ولو این که عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند.

30. امیر المؤمنین (علیه السلام) در فرمان خویش به مالک اشتر: (نامه ی 53)

احساس مهر و محبت به مردم را و ملاطفت با آن ها را در دلت بیدار کن... از عفو و گذشت به آنان بهره ای بده همچنان که دوست داری خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره­مند گراند.

31. قلب زمامدار  بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور کافی نیست. عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست، بلکه زمامدار همچون پدری مهربان باید قلباً مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد.

32. محبت مانند سیم برقی است که از وجود محبوب به محب وصل گردد و صفات محبوب را به وی منتقل سازد، و اینجاست که انتخاب محبوب اهمیت اساسی دارد.

33. اثر سوء عشق این نیست که آدمی را کودن می کند، بلکه آدمی را غافل می کند. خاصیت عشق توحّد است. عشق نه تنها عیب را می پوشاند بلکه عیب را حسن جلوه می دهد.

34.  ابن عباس گفت در محضرت پیغمبر بودیم. پرسیدند: بهترین همنشینان کیست؟ حضرت فرمود:

آن کس که دیدنش شما را به یاد خدا بیندازد و گفتارش بر دانشتان بیفزاید و رفتارش شما را به یاد آخرت و قیامت بیندازد.

 1. برای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس انسان باید خود را از راه عقل و تدبیر اصلاح کند.
 2. فیلسوفان اصلاح اخلاق را از فکر و حساب می خواهند.
 3. اهل عرفان و سیر و سلوک به جای پویش راه عقل و استدلال، راه محبت و ارادت را پیشنهاد می کنند.
 4. آن اندازه که مصاحبت نیکان و ارادت و محبت آنان در روح مؤثر افتاده است، خواندن صدها جلد کتاب اخلاقی مؤثر نبوده است.
 5. شاگردان فلاسفه فقط متعلّم اند و فلاسفه نفوذی بالاتر از نفوذ یک معلم ندارند، اما انبیاء نفوذشان از قبیل نفوذ یک محبوب است، محبوبی که تا اعماق روح محب راه یافته است.
 6. حادثه ی معروف تاریخی در صدر اسلام «غزوة الرَّجیع»
 7. از جمله حقایق تاریخی اسلام که موجب اعجاب هر بیننده و محقق انسان شناس و جامعه شناس است، انقلابی است که اسلام در عرب جاهلی به وجود آورد. روی حساب عادی و با ابزار آموزش ها و پرورش های معمولی.
 8. عشق پاکان وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس، نه این که خود هدف باشد.
 9. عایشه:

پدرم را دیدم به صورت علی بسیار نگاه می کرد. گفتم: پدر جان! تو را می بینم که به صورت علی بسیار می نگری. گفت: دخترک! از پیغمبر خدا شنیدم که گفت: نگاه به چهره ی علی عبادت است.

ابن حجر از عایشه روایت می کند که پیغمبر گفت:

بهترین برادران من علی است و بهترین عموهای من حمزه است و یاد علی و سخن از او عبادت است.

 1. جاذبه و محبت در درجات بالا «عشق» نامیده می شود. 
 2. علی محبوب دل ها و معشوق انسان هاست. ملاک دوستی او جسم نیست. زیرا جسم او اکنون در بین ما نیست.
 3. علی از آن نظر محبوب است که پیوند الهی دارد. دل های ما به طور ناخودآگاه در اعماق خویش با حق سر و سرّ و پیوستگی دارد.
 4. علی در راه خدا از کسی ملاحظه نداشت بلکه اگر به کسی عنایت می ورزید و از کسی ملاحظه می کرد به خاطر خدا بود. قهراً این حالت دشمن ساز است و روح های پر طمع و پر آرزو را رنجیده می کند و به درد می آورد.
 5. علی در دوران خلافتش سه دسته را از خود طرد کرد و با آنان به پیکار برخاست: اصحاب جمل که خود آنان را «ناکثین» نامید و اصحاب صفّین که آن ها را «قاسطین» خواند و اصحاب نهروان یعنی خوارج که خود آن ها را «مارقین» می خواند.
 6. ناکثین از لحاظ روحیه، پول پرستان بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض. سخنان او درباره ی عدل و مساوات بیش تر متوجه این جمعیت است.
 7. روح قاسطین روح سیاست و تقلّب و نفاق بود.
 8. مارقین روحشان روح عصبیت های ناروا و خشکه مقدسی ها و جهالت های خطرناک بود. علی نسبت به همه ی این ها دافعه ای نیرومند و حالتی آشتی ناپذیر داشت.
 9. خوارج یعنی شورشیان. این واژه از «خروج» به معنای سرکشی و طغیان گرفته شده است. پیدایش آنان در جریان حکمیت است. این جمعیت را از آن نظر «خوارج» گفتند که از فرمان علی تمرّد کردند و علیه او شوریدند.
 10. کاغذ و کتابت احترامش به خاطر معنی و محتواست. امروز جنگ به خاطر محتوای قرآن است. این ها کاغذ را وسیله قرار داده اند تا معنی و محتوای قرآن را از بین ببرند.
 11. نمی فهمیدند اشتباه در کجا بوده است. نمی گفتند خطای ما در این بود که تسلیم نیرنگ معاویه و عمروعاص شدیم و جنگ را متوقف کردیم، و هم نمی گفتند که پس از قرار حکمیت، در انتخاب «داور» خطا کردیم که ابوموسی را حریف عمروعاص قرار دادیم، بلکه می گفتند: این که دو نفر انسان را در دین خدا حکم و داور قرار دادیم خلاف شرع و کفر بود، حاکم منحصراً خداست نه انسان ها.
 12. وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز دو شرط اساسی دارد: یکی بصیرت در دین و دیگری بصیرت در عمل.
 13. بصیرت در عمل لازمه ی دو شرطی است که در فقه از آن ها به «احتمال تأثیر» و «عدم ترتّب مفسده» تعبیر شده است.
 14. آدمی که بصیرت در عمل را فاقد است نمی تواند پیش بینی کند که آیا اثری بر این کار مترتب هست یا نیست و آیا مفسده ی بالاتری را در بر دارد یا ندارد؟
 15. تشخیص مصلحت بر عهده ی خود عاملان اجراست.
 16. این شرط که اعمال بصیرت در امر به معروف و نهی از منکر واجب است، مورد اتفاق جمیع فرق اسلامی است به استثنای خوارج.
 17. ریشه ی اصلی خارجی گری را چند چیز تشکیل می داد:

الف) تکفیر علی و عثمان و معاویه و اصحاب جمل و اصحاب تحیکم

ب) تکفیر کسانی که قائل به کفر علی و عثمان و دیگران نباشند

ج) وجوب بلاشرط شورش بر والی و امام ستمگر.

61. خوارج با روح فرهنگ اسلامی آشنا نبودند ولی شجاع بودند.

62. در دوره های بعد، جمود و جهالت و تنسُّک و مقدس مآبی و تنگ نظری آن ها برای دیگران باقی ماند اما شجاعت و شهامت و فداکاری از میان رفت. شمشیر پولادین را به کنار گذاشتند. با شمشیر زبان به جان صاحبان فضیلت افتادند.

63. امیرالمؤمنین از دو نظر بر آنان عیب می گیرد. اول این که گناه را به غیر مقصر نیز تعمیم داده اند و او را به مؤاخذه گرفته اند. ارتکاب گناه را موجب کفر و خروج اسلام دانسته یعنی دایره ی اسلام را محدود گرفته اند که هر که پا از حدود برخی مقررات بیرون گذاشت از اسلامی بیرون رفته است.

          پیکار علی با خوارج ، پیکار با این طرز اندیشه و فکر است نه پیکار با افراد. زیرا اگر افراد این چنین نمی کردند علی نیز این چنین با آن ها رفتار نمی کرد؛

64. درک ساده ی چیزی را «تفقه» در آن نمی گویند بلکه «تفقه» درک با اعمال نظر و بصیرت است.

65. خوارج درست در مقابل این طرز تعلیم قرآنی که می خواست فقه اسلامی برای همیشه متحرک و زنده بماند، جمود و رکود را آغاز کردند، معارف اسلامی را مرده و ساکن درک کردند و شکل و صورت ها را نیز به داخل اسلام کشاندند. اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. به این وسیله از هر گونه تصادمی با توسعه ی تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است. از طرفی اصول را ثابت و پایدار گرفته و از طرفی آن را از شکل ها جدا کرده است.

  حضرت علی (علیه السلام):

.... حضرت منبر رفت و خطبه خواند و گفت: هر کس که خیال می کند من از تحکیم برگشته ام دروغ می گوید و هر کس که آن را گمراهی شمرد، خود گمراه تر است.

66. فرق مختلف و دسته ها هرچند در چهارچوب شعار ها از یکدیگر دورند، اما گاهی روح یک مذهب در یک فرقه ی دیگر حلول می کند و آن فرقه در عین این که با آن مذهب مخالف است روح و معنای آن را پذیرفته است.

67. وقتی که روح فرقه ها و حوادث تاریخی اول آن ها را شناختیم بهتر می توانیم قضاوت کنیم که در قرون بعد چه عقایدی از فرقه ای به فرقه ی دیگر رسیده و در عین حفظ شعارها و چهارچوب نام ها، روح آن ها را پذیرفته اند.

68. هر چه معتزله برای اندیشه قیمت قائل بودند، خوارج قیمت را تنها برای ظواهر می پنداشتند.  اشاعره، معتزله را اصحاب بدعت می شمردند. مکتب اخباری گری نیز یک مکتب فقهی شیعی است و در قرن های یازدهم و دوازدهم هجری به اوج قدرت رسید. عقل را به کلی تعطیل کردند و در مقام استخراج احکام اسلامی از متون آن، درک عقل از ارزش و حجیت انداختند و پیروی از آن را حرام دانستند و در تألیفات خویش بر اصولیین (طرفداران مکتب دیگر فقهی شیعی) سخت تاختند و می گفتند فقط کتاب و سنت حجت اند. البته حجیت کتاب را نیز از راه تفسیر سنت و حدیث می گفتند و در حقیقت قرآن را نیز از حجیت انداختند و فقط ظاهر حدیث را قابل پیروی می دانستند.

69. خوارج در اثر این کوته نظری، سایر مسلمانان را عملاً مسلمان نمی دانستند، ذبیحه ی آن ها را حلال نمی شمردند، خونشان را مباح می دانستند، با آن ها ازدواج نمی کردند.

70. عناصر ضد اسلامی نیروی خود اسلام را علیه اسلام به کار انداخته اند.{ سیاست قرآن بر نیزه کردن}

71. رسول اکرم (صل الله) فرمود:

من از هجوم فقر و تنگدستی بر امت خود بیمناک نیستم. آن چه از آن بر امتم بیمناکم کج اندیشی است. آن چه فقر فکری بر امتم وارد می کند، فقر اقتصادی وارد نمی کند.

72. قرآن آن گاه راهنما و هادی است که مورد تدبر صحیح واقع شود. سودجویان و یا نادانان گاهی قرآن را می خوانند و احتمال باطل را دنبال می کنند. آن ها کلمه ی حق را می گویند و از آن باطل را اراده می کنند.

73. قرآن نباید هم وارد جزئیات بشود. قرآن آمده است تا جاوادنه بماند. پس باید اصول و کلیات را روشن کند تا در هر عنصری باطلی رو در روی حق قرار می گیرد، مردم با معیار آن کلیات عمل کنند.

74. حضرت علی (علیه السلام) فرمود:

هرگز حق را نخواهید شناخت و به راه راست پی نخواهید برد مگر آن کس که راه راست را رها کرده بشناسید.

75. یعنی شناخت اصول و کلیات به تنهایی فایده ندارد تا تطبیق به مصداق و جزئی نشود.

76. در قرآن، ظلم و ظالم و عدل و حق آمده است اما باید دید مصداق آن ها کدام است. ظلمی را حق، و حقی را ظلم تشخیص ندهیم و بعد به موجب همین کلیات و به حکم قرآن (به خیال خودمان) سر عدالت و حق را نبریم.

77. مشکل ترین مبارزه ها مبارزه با نفاق است که مبارزه با زیرکی هایی است که احمق ها را وسیله قرار می دهند.

78. نفاق دو رو د ارد: یک رو ظاهر که اسلام است و مسلمانی و یک رو باطن که کفر است و شیطنت، و درک آن برای توده ها و مردم عادی بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است و لذا مبارزه با نفاق ها غالباً به شکست برخورده است زیرا توده ها شعاع درکشان از سرحد ظاهر نمی گذرد و نهفته را روشن نمی سازد و آن قدر برد ندارد که تا اعماق باطن ها نفوذ کند.

79. در طول تاریخ اسلامی می بینیم هر وقت مصلحی به خاطر مردم و اصلاح وضع اجتماعی و دینی آنان قیام کرده است و منافع سودجویان و بی داد گران به مخاطره افتاده است، آن ها بلافاصله لباس قدس پوشیده اند و به تقوا و دین تظاهر کرده اند.

80. امیر المؤمنین (علیه السلام) در نامه ای که برای محمد بن ابی بکر نوشت می گوید:

پیغمبر به من گفت: من بر امتم  از مؤمن و مشرک نمی ترم، زیرا مؤمن را خداوند به سبب ایمانش باز می دارد و مشرک را به خاطر شرکش خوار می کند، و لکن بر شما از هر منافق دلِ دانا زبان می ترسم که آن چه را می پسندید می گوید و آن چه را ناشایسته می دانید می کند.

81.  باید توجه داشت که هر اندازه احمق زیاد باشد، بازار نفاق داغ تر است. مبارزه با احمق و حماقت، مبارزه با نفاق نیز هست زیرا احمق ابزار دست منافق است.

82. داستان خوارج این حقیقت را به ما می آموزد که در هر نهضتی اول باید سپرها را نابود کرد و با حماقت ها جنگید همچنان که علی پس از جریان تحکیم، اول به خوارج پرداخت و سپس خواست تا باز به سراغ معاویه رود.

83. معمولاً در زیارت های علی و سایر اظهار ادب ها مدعی می شویم که ما دوستِ دوست تو و دشمنِ دشمن تو هستیم. تعبیر دیگر این جمله این است که ما به سوی آن نقطه می رویم که در جوّ جاذبی تو قرار دارد و تو جذب می کنی و از آن نقاط دوری می گزینیم که تو آن ها را دفع می کنی.

84. علی (علیه السلام) دو طبقه را سخت دفع کرده است:

 الف) منافقان زیرک

 ب) زاهدان احمق

همین دو درس برای مدعیان تشیع او کافی است که چشم باز کنند و فریب منافقان را نخورند، تیزبین باشند و ظاهر بینی را رها نمایند، که جامعه ی تشیع در حال حاضر سخت به این دو درد مبتلاست.

 

و السّلام علی من اتّبع الهدیادامه مطلب
نویسنده : فرزاد راعی .:. تاریخ : 11:39 ب.ظ .:. نظرات()
شنبه 28 دی 1398 05:27 ق.ظ
با سلام خدمت شما میخواستم بگم اگه میشه این کتاب و جاهای مهمشو بزارین چون امروز کتابو باید کنفرانس بدم ممنون میشم اگه جاهای مهمشو بزارید با تشکر
سه شنبه 21 آبان 1398 03:15 ب.ظ
خلاصه تر نبود؟ بازم ممنون
چهارشنبه 8 آبان 1398 08:37 ب.ظ
واقعاعالی بود
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:27 ق.ظ

You said this fantastically.
canada online pharmacies canadian drug store canada medications cheap canada drugs canadian pharmacies shipping to usa best canadian pharmacies online Canadian Pharmacy USA legitimate canadian mail order pharmacies pharmacy canada plus canada pharmaceuticals online
یکشنبه 6 مرداد 1398 07:32 ب.ظ
A large amount food products intensification nitric oxide dead
flat this sort of while L-citrulline as well as
L-arginine, which preserve strengthen bloodstream gush towards
manhood. While this particular might improve the
construction and help it become longer as a consequence thicker, it does
not in fact boost the magnitude in the male member.

A special skill summoned Jelqing occupies pressing the penis almost like you used
to be taking advantage of the item just before build up body tide.
There is no physical exercise, containing any in which include survived proven to products
sure results in making longer or else thickening. In fact, forcible progression can lead to be able to damage or maybe affecting.


Your next a single may be the sour penis extension product.
Those will be the capsules that tend not to dispense anything at all when it comes to penile swelling save for tend
not to provide their particular customers any injure either.
Anyone don’t prevail on any positive or even negative results from consuming them.
You obtain them modish a solution to obtaining mass involving your current reveries, persevere with removing
them, then one era reaching with the aim of you’re becoming fiddled.

There's numerous Male member Swelling Capsules
out there in our day. A lot of them work on the belief that his or
her pure natural elements boost blood emanate to the
male organ. We stumble on how the supplement with
the aim of runs for example qualities might not work
towards your next consequently you have
to be sensible any time desire the correct product available for you.

Outside the many products in which call to function, we now have
elite a few steadfast reconsider without a break the behalf, mainly because they've
got a ascertained reputation. They received a very good ratings
connected with buyers along with popular as the unsurpassed
capsule.
شنبه 1 تیر 1398 10:57 ب.ظ

Appreciate it, Quite a lot of data!

cialis taglich generic cialis at the pharmacy buy cialis online generic cialis levitra legalidad de comprar cialis tadalafil 10 mg cuanto cuesta cialis yaho buy cheap cialis in uk cialis 5 mg effetti collateral compare prices cialis uk
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

With thanks! Awesome information!
where to buy cialis in ontario are there generic cialis generic cialis 20mg uk cialis uk next day cialis dose 30mg cialis tablets generic cialis 20mg uk cialis 5 mg effetti collateral cialis purchasing cialis 5mg prix
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:23 ب.ظ

Nicely voiced really! !
cialis kaufen bankberweisung cialis sicuro in linea cialis dosage recommendations venta de cialis canada price cialis wal mart pharmacy cialis with 2 days delivery weblink price cialis when can i take another cialis cialis from canada cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 09:35 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis canadian drugs cialis generika in deutschland kaufen cialis tadalafil online only best offers 100mg cialis where cheapest cialis cialis y deporte cialis 30 day trial coupon cialis kamagra levitra chinese cialis 50 mg cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

Truly all kinds of amazing advice.
cialis preise schweiz cialis e hiv only now cialis for sale in us how much does a cialis cost cialis kaufen wo cialis generico milano cialis tablets for sale cialis farmacias guadalajara where to buy cialis in ontario bulk cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:33 ب.ظ

You could certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. Always follow your heart.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:06 ب.ظ

Useful knowledge. With thanks.
side effects for cialis rezeptfrei cialis apotheke enter site natural cialis click here take cialis buying cialis overnight cialis 10 doctissimo we choice cialis uk overnight cialis tadalafil effetti del cialis low dose cialis blood pressure
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:02 ق.ظ

Info effectively regarded!.
cialis online holland cialis 20 mg best price cialis 20 mg free cialis price cialis per pill generic cialis 20mg tablets purchase once a day cialis overnight cialis tadalafil cialis therapie usa cialis online
جمعه 17 خرداد 1398 05:15 ب.ظ

Wow lots of excellent facts.
cialis generique 5 mg how to purchase cialis on line cialis generico lilly cialis en 24 hora how do cialis pills work cialis taglich brand cialis generic 40 mg cialis what if i take viagra vs cialis when will generic cialis be available
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:51 ق.ظ
ブランドコピーショッピングが自信を持っておすすめするストアです!当店はロレックスコピー、シャネルコピー
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:51 ق.ظ

Great content. Many thanks.
canadian drugstore trusted pharmacy canada canadian pharmacies-24h canada drugs canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies global pharmacy canada drugstore online shopping reviews canada drugs online northwest pharmacies mail order
سه شنبه 13 آذر 1397 11:08 ب.ظ

Valuable write ups. With thanks!
viagra cialis levitra cialis for sale south africa viagra or cialis cialis for bph cialis ahumada cialis coupons cialis usa cost prix cialis once a da cialis prices in england side effects of cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:38 ق.ظ

Thanks. Lots of facts!

buy original cialis cialis professional from usa generic cialis levitra tarif cialis france brand cialis nl does cialis cause gout generic cialis with dapoxetine cialis price thailand cialis purchasing generic cialis at the pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 12:13 ق.ظ

Thanks a lot! Great information!
we choice free trial of cialis low cost cialis 20mg cialis wir preise we choice cialis uk cialis therapie viagra cialis levitra generico cialis mexico trusted tabled cialis softabs cialis kaufen when will generic cialis be available
یکشنبه 11 آذر 1397 12:14 ق.ظ

Amazing tips. Appreciate it!
generic cialis review uk purchasing cialis on the internet generic cialis tadalafil cipla cialis online enter site natural cialis link for you cialis price cialis 100 mg 30 tablet cialis manufacturer coupon tesco price cialis overnight cialis tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 12:02 ب.ظ

You have made your point.
cialis generico milano cialis 20mg prix en pharmacie enter site natural cialis generic cialis soft gels brand cialis nl only best offers cialis use ou acheter du cialis pas cher cialis pills in singapore viagra vs cialis cialis vs viagra
جمعه 9 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Perfectly voiced certainly. !
where cheapest cialis cialis 20 mg cialis online how does cialis work cost of cialis per pill cialis savings card cialis coupons cialis kaufen wo cialis 30 day sample cialis prezzo in linea basso
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Valuable stuff. Thank you!
cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato prezzo di cialis in bulgaria cialis rckenschmerzen ou trouver cialis sur le net cialis pills boards generic cialis soft gels cialis canada buy brand cialis cheap cialis 5mg billiger
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:54 ق.ظ

You actually said this superbly.
cialis para que sirve achat cialis en europe cialis sale online il cialis quanto costa wow cialis tadalafil 100mg cialis et insomni cialis y deporte generic cialis pro cialis daily acquistare cialis internet
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:34 ب.ظ

Kudos. I like this.
pastillas cialis y alcoho tadalafil 10 mg cialis vs viagra low dose cialis blood pressure we recommend cheapest cialis cialis alternative cialis diario compra viagra vs cialis vs levitra price cialis best we use it 50 mg cialis dose
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:22 ق.ظ

You actually reported this really well!
levitra prices levitra 20 mg buy levitra online levitra prices buy levitra generic levitra 20mg buy generic levitra levitra online buy 10 mg levitra levitra prices
سه شنبه 10 مهر 1397 12:26 ق.ظ

Useful stuff. Thanks a lot.
deutschland cialis online canadian cialis cialis for sale cialis cuantos mg hay cialis usa cost enter site natural cialis best generic drugs cialis american pharmacy cialis cialis generisches kanada warnings for cialis
شنبه 7 مهر 1397 10:37 ب.ظ

You expressed that wonderfully!
free generic cialis buy original cialis discount cialis cialis canada buying cialis on internet non 5 mg cialis generici effetti del cialis prezzo cialis a buon mercato click here take cialis cialis pills boards
شنبه 7 مهر 1397 07:07 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
legalidad de comprar cialis cialis kaufen cialis savings card cilas cialis 20mg preis cf cialis cuantos mg hay cialis online buying cialis overnight buy cialis sample pack cialis 5 effetti collaterali
جمعه 6 مهر 1397 06:54 ب.ظ

Helpful write ups. Regards!
cialis baratos compran uk cialis coupons printable cialis 5 effetti collaterali cialis generic availability cialis prices achat cialis en itali generic cialis cialis prezzo di mercato cialis australian price buying cialis overnight
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic